22. vebruaril toimus koolis projektipäev “Turvaliselt internetis, sõprus ja KiVa”, selle projektipäeva eesmärgiks oli harjutada meeskonnatööd ja tuletada meelde, et oleme KiVa kool. Selle päeva suureks eesmärgiks oli siduda projektipäev kooli väärtustega:

1) koostöö – hindame üksteise panust,  pakume võimalustele vastavat huvitegevust,

2) ausus ja lugupidamine – oleme ausad tegudes, sõnades ja mõtetes, tunnistame oma eksimusi, oleme tolerantsed, peame kinni kokkulepetest ja täidame neid,

3) hoolivus – tunneme ja austame oma rahva ja kodukoha kultuuri, märkame ja toetame abivajajat.

1.-2. tund saalis I-V klass projektipäev “Turvaliselt internetis, sõprus, KiVa”.  3.-4. tund projektipäev “Turvaliselt internetis, sõprus, KiVa” saalis VI – IX klass. Saalis toimuvad erinevad meeskonnategevused.

Toimusid erinevad meeskonnategevused. Õpilased jaotati 5-6-liikmelistesse meeskondadesse, kus on vaja lahendada erinevaid ülesandeid. Iga ülesande lahendamiseks oli aega 15 minutit. Edasi liiguti järgmise ülesande juurde.

Ülesanded, mis vajasid lahendamist sisaldasid sõprust, meeskonnatööd, KiVa, turvaline internet. Õpilastel oli meeskondades vaja harjutada meeskonnatööd, lahendada sõnasegadikke ja koostada saadud sõnades sõnapilve, tunda eesti vanasõnu, harjutada Twisterit meeskonnas mängima, koostada etteantud sõnadest luuletus “Sõber”, leida etteantud KiVa juhtumitele lahendus, tuletada meelde KiVa reeglid ja neid tõlkida etteantud võõrkeelde. Lisaks oli vaja lahendada meeskonnas erinevaid meekonnaharjutusi, harjutada koostööd, läbida takistusrada jne.

Oli õpilastele üks teistmoodi projektipäev, kus meeskonnad töötasid väga hästi. Nendel tundides valitses ruumides töine õhkkond, kus arvestati kõigi meeskonnaliikmetega.