2023/2024 õppeaastal alustava 1. klassi  klassijuhataja on Õile Kalme.

Avaldusi ja avalduse juurde kuuluvaid lisasid ootame digiallkirjastatult kooli meiliaadressile info@r-alliku.paide.ee.

Lisad:

1) õpilase isikut tõendava dokumendi (pass, sünnitunnistus, ID– kaart) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

2) õpilase seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

3) õpilase tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul;

4) koolivalmiduse kaardi;

5) õpilase foto õpilaspiletile.

Avalduse võib esitada ka koolimajja 1.-17. juunini või 18.-25. augustini kell 8.30-14.00.

Avalduse vorm on leitav siit:

1) Avaldus 1.klassi astumiseks (pdf)

2) Avaldus 1.klassi astumiseks (docx)

Samadel aegadel saab esitada ka teistesse klassidesse tulevate uute õpilaste dokumente.

Vastuvõtt Roosna-Alliku Põhikooli 2.- 9. klassi

Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem vormikohase taotluse, millele lisab:

1) õpilase isikut tõendava dokumendi (pass, sünnitunnistus, ID– kaart) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

2) õpilase seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte (v.a digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral);

3) lapse tervisekaardi või selle ametlikult kinnitatud väljavõtte;

4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

5) ametlikult kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui taotlus kooli astumiseks esitatakse õppeveerandi/-trimestri kestel;

6) õpilaspileti foto.