Roosna-Alliku Põhikool osales taotlusvoorus – Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine (2014-2020.1.3.1)”  – “Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT õppevahendid.”

Esitasime projekti “3D printeri rakendamine lõimituna ainetundides”. Selle projekti eesmärk oli, et lisaks informaatikatundides õpitud 3D mudelite loomise oskusele,  saaks ka lõimingutundides kasutada 3D printerit.

Projekti on toetatud Euroopa Liidu Sotsiaalfondist

 

 

 

 

Projekt kogusummas 2 756,44€, millest Euroopa Liidu Sotsiaalfondist saadud summa 2342, 97€ ja Roosna-Alliku Põhikooli omaosalus on 413,47€.

Destembrikuus saadad positiivsele otsusele, asusime kohe vastavalt hinnapakkumisele 3D printerit tellima. Nüüdseks on ta ka kooli jõudnud. Saame lõimingutundides kasutada.

Projekti eesmärk on tehnoloogia- ja digipädevuse arendamine ja toetamine. Läbi ainelõimingute on eesmärgiks õpilastes huvi äratamine tehnoloogiaalase hariduse vastu. Arendada meeskonnatööd ning uuendada ja kaasajastada Roosna-Alliku Põhikooli IKT vahendeid. Seoses sellega mitmekesistades siduda õppetöösee Roosna-Alliku kultuuri- ja mõisa ajalugu. Äratades sellega huvi oma kodukoha kultuuri- ja ajaloo vastu. Juba olemasolevaid tegevusi Roosna-Alliku Põhikoolis saab täpsemalt lugeda Roosna-Alliku digipöörde blogist http://digiroosnaalliku.blogspot.com/. Äratada uuesti ellu robootika, mis viimastel aastatel (koroona ajal) on olnud väga tagasihoidlik.

3D printeri soetamine aitab saavutada järgmised eesmärgid õppekavas:

1) aitab kaasa põhikooli õpilaste kasvatamisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides;

2) arendab õpilaste suutlikkust kasutada uuenevat digitehnoloogiaga toimetulekut kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel kui huvitegevuses;

3) oskab erinevaid objekte modelleerida ja paigutada erinevaid loodud objekte ühte ruumi, oskab loodud esemele lisada sobiva tekstuuri ja luua programmiga Tinkercad hoone mudelit.

4) Lisandväärtusek on kodukoha lugu – mõis ja kodukoht kui õpikeskkond, kus väärtustatakse paikkonna hariduse-, kultuuri- ja ettevõtluse lugu, nt matkarada, ajaloo traditsioonide hoidmine.