Juhend loovtöö korraldamisest Roosna-Alliku Põhikoolis

SAATEKS

 1. a Vabariigi Valitsuse kinnitatud põhikooli riiklikus õppekavas sätestatakse, et kool korraldab põhikooli III kooliastmes õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö. Loovtöö liigid võivad olla uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline töö. Loovtööd võib teha õpilane nii individuaalselt kui ka rühmas.

Alates 1. septembrist 2013. a on loovtöö sooritamine põhikooli lõpetamise tingimuseks.

Loovtöö eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust ning toetada:

 • õpilase tervikliku maailmapildi ja loomingulise algatusvõime ja loova eneseväljendusoskuse kujunemist ning aidata kaasa uute ideede tekkimisele ja teostamisele õppeainete lõimumise ja loovtöö protsessi kaudu;
 • õpimotivatsiooni, enesereflektsiooni ja kriitilise mõtlemise kujunemist;
 • õpilase kujunemist loovaks ning mitmekülgseks isiksuseks;
 • üldpädevuste (iseseisev ja rühmas töötamine, probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine, argumenteerimis-, eneseväljendus- ja esinemisoskus, töö allikate ja andmetega; tegevuse kavandamine ning kavandatu järgimine, tegevuse ja töö analüüsimise oskus, loovtöö vormistamine, IKT vahendite kasutamine jne) kujunemist;
 • õpilast tema võimete paremal tundmaõppimisel, mis aitaks teha valikuid järgnevateks õpinguteks.

 LOOVTÖÖ KORRALDAMINE KOOLIS

 1. Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis
 2. Kooli juhtkond koostöös õpetajate, teabetoa juhatajaga koostab loovtööde korraldamise juhendi, mis sisaldab ühtlasi läbiviimise
 3. Direktor kinnitab:
 • loovtööde üldise korralduse koordineerija, üldjuhul 8. klassi juhataja, kelle ülesandeks on õpilaste loovtöö koostamisprotsessi jälgimine;
 • loovtööde juhendajad, näiteks temaatikaga seotud aineõpetajad, ainete lõimumise puhul õpetajad või vastava kvalifikatsiooniga inimesed väljapoolt kooli;
 • hindamiskomisjoni;
 • loovtöö juhendamise korra, kus märgitakse ka juhendaja ja õpilase miinimumkoormus; /lisa 1/
 • erinevate loovtöö liikide koostamise ja töö vormistamise juhendid ning hindamise skaala ja põhimõtted; /lisa 2/
 • loovtöö kirjaliku osa ülesehituse ja vormistamise nõuded, seda ka nii kunstiainete ja projektitöö puhul; /lisa 3/
 • õpilase isikliku loovtöö plaani vormi; /lisa 4/
 • korra õpilase olümpiaadil osalemise ja loovtöö koostamise võrdsustamise kohta.

LOOVTÖÖ TEEMA VALIMINE

Loovtööde teemad pakub välja kool, täpsema valiku teeb õpilane.

Õpilane valib loovtöö teema  erinevate õppeainete, valikainete või  läbivatest teemadest õppekavas ning loovtöö liikide vahel ning seab sisse loovtöö tööprotsessi päeviku. Aineõpetajad esitavad 1. septembriks 3 – 4 teemat, milliseid on nad valmis oma ainealaselt juhendama. Õpilane võib valida esitatud teemade vahel või leiab endale ise sobiva teema, samuti juhendaja.

Loovtööde koordinaatoriks on 8. klassi juhataja, kes vastutab, et kõikidel õpilastel oleks oktoobri 3. nädalaks valitud teema ja juhendaja.

 LOOVTÖÖ LIIGID

Läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimivaks loovtööks võib olla uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline töö.

Keelte-, loodus-, tehnoloogia- ja sotsiaalainetes ning matemaatikas on loovtöö liikideks üldjuhul kirjalik õpilasuurimus või projektitöö. Õpilane lähtub töö teostamisel valitud teemast ning läbiviimisele ja vormistamisele esitatud nõuetest.

Õpilasuurimus

Uurimistöö on kirjalik tekst, kus õpilane keskendub mingile uurimisprobleemile. Töö kirjutamine annab õpilastele esimese iseseisva uurimistöö kogemuse ning võimaluse tegeleda huvipakkuvate teemade ja probleemidega kas individuaalselt või koostöös kaasõpilastega. Uurimuse eesmärgiks on saada täpsemat teavet uuritava teema kohta ning leida teema olulistele küsimustele vastuseid. Samuti aitab uurimistöö kaasa oskusele oma mõtteid edasi anda loogiliselt nii kõnes kui kirjas.

Uurimistöö peaks olema valdavalt analüüsiva iseloomuga, olulisel kohal on töö autori järeldused, tõlgendused ja üldistused.

Projekt

Projekt on kindla eesmärgi ja ulatusega terviklik töö(ülesanne) vm ettevõtmine.

Projekt  pakub hea võimaluse valitud teemadel viia ellu oma ideid üksi või koos kaaslastega. Projekt annab korraldamiskogemust, juhtimis- ja meeskonnatöökogemust, algteadmisi eelarve koostamisest ja veel palju teisi elus toimetulekuks tarvilikke kogemusi. Projekti võib kaasata ka erinevaid loovtöö liike olenevalt projekti teemast, näiteks lühiuurimust, erinevaid õpilaste esinemisi, esitlusi, näituste korraldamist jm.

Loovtöö kui muusikateos või kunstitöö

Loovtöö muusikateose või kunstitööna kätkeb endas uudseid, innovaatilisi ideid ning  on eneseteostusrõõmu pakkuv ja silmaringi avardav. Loovtöö võib olla nii praktiline töö kui ka vaimse idee kandja.

Juhul, kui loovtöös kasutatakse fragmente teiste autorite loomingust, tuleb autorikaitse seadusest lähtudes viidata kasutatud teose autorile.

Loovtöö muusikateosena võib olla õpilase omalooming aga ka muusikateose esitamine.

Kunstitöö teostamise tehnikaks võib olla maal, joonistus, graafika, skulptuur,  keraamika, videofilm, animatsioon, perfomance jne.

 

Kunsti- ja projektitöö puhul koostab õpilane ka kirjaliku osa, mis vormistatakse vastavalt kooli poolt kehtestatud  nõuetele.

Loovtöö ja olümpiaadid, konkursid

Loovtöö võib lugeda sooritatuks, kui õpilane on osalenud ja saavutanud märkimisväärse koha üleriigilisel või rahvusvahelisel aineolümpiaadil või õpilasuurimistööde konkursil (näiteks Archimedese Eesti õpilaste teadustööde riiklik konkurss, GLOBE õpilasuurimistööde konkurss, Tartu keskkonnahariduskeskuse õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde konkurss või maakonna tasandil toimuvatel uurimistööde konkurssidel).

LOOVTÖÖDE JUHENDAMINE

Loovtöö juhendamise põhimõtted:

 • õpetajate ja õpilaste töökoormus ei tohi oluliselt suureneda, selleks lepitakse kokku, millal ja mitu korda üldjuhul toimub juhendamine ning kokkulepitud aeg märgitakse õpilase isiklikus loovtöö plaanis;
 • loovtööde koostamine ja juhendamine on soovitav korraldada veerandite kaupa;
 • ühele juhendajale ei tohi langeda liigsuur koormus, seetõttu võib juhendajal olla maksimaalselt 2-3 õpilast või 2 rühma;
 • loovtöö juhendamine võib toimuda individuaalselt või ka rühmas. Õpetaja kohtub juhendatava(te)ga vähemalt neli korda;
 • juhendaja roll on suunav;

LOOVTÖÖDE ESITLEMINE

Loovtöö esitlemisele pääseb õpilane, kui ta on kokkulepitud ajaks esitanud juhendajale ja hindamiskomisjonile oma uurimis- või praktilise töö (kunsti- või projektitöö, vm) koos kirjaliku osaga.

Loovtöö esitlemise korralduse põhimõtted:

 • loovtöö esitlus toimub üldjuhul koolis, vajadusel eelneval kokkuleppel hindamiskomisjoniga väljaspool kooli;
 • esitlus võib toimuda ka teatud teema raames erinevatel teemapäevadel või üles astuda nt kontserdil või näitusel vastaval teemal koostatud loovtööga jm;
 • mitme autori puhul osalevad loovtöö esitlusel kõik rühma liikmed;
 • loovtööd esitleb õpilane suulise ettekandena ning aega selleks võiks olla nt 10 minutit;
 • ettekanne on õpilasel kirjaliku tekstina ettevalmistatud;
 • esitlust on soovitav näitlikustada kas stendiettekande, multimeedia, audiovisuaalsete jm vahenditega.

Loovtöö esitlemisel õpilane:

 • tutvustavas esitluskavas:
  • märgib ära loovtöö teema;
  • juhendaja;
  • valitud teema põhjenduse;
  • loovtöö eesmärgi;
  • valitud uurimismeetodid;
  • tegevuskava, tähtajad
 • esitab töö kokkuvõtte: milleni jõuti, kas eesmärk täideti.

LOOVTÖÖDE HINDAMINE

Hindamise põhimõtted ning kriteeriumid esitatakse kooli loovtööde hindamisjuhendis.

Loovtöö hindamise eesmärgiks on:

 • kirjeldada loovtööle seatud eesmärkide täideviimist ning anda seeläbi tagasisidet loovtöö kui terviku kohta;
 • kujundada kriitilist suhtumist oma töösse, julgustada õpilast järgmisteks loovtöödeks ning toetada seeläbi isiksuse

Loovtööle ja selle esitlemisele annab koondhinnangu kolmeliikmeline hindamiskomisjon, kuhu kuulub ka õpilase juhendaja. Rühmatöö puhul antakse hinnang iga liikme tööle eraldi, mis kujuneb tööprotsessiks koostatud iga õpilase isikliku loovtöö plaanile, töö kirjeldusele ja kokkuvõttele.

Hinnang antakse:

töö sisule:  töö vastavus teemale, seatud eesmärkide saavutamine, meetodite valik ja rakendus; terminite ja keele korrektne kasutamine, töö ülesehitus;

kunstitöö ning omaloomingulise muusikateose  puhul hinnatakse teose ideed, originaalsust ja selle teostumist, samuti uute seoste loomise oskust;

muusikateose esitamise puhul hinnatakse kunstilist teostust.

loovtöö protsessile: õpilase algatusvõimet ja initsiatiivi loovtöö teema valimisel,         ajakava järgimine, kokkulepetest kinnipidamine, ideede rohkust, suhtlemisoskust;

loovtöö vormistamisele: teksti, jooniste, graafikute ja tabelite korrektne vormistamine; viitamine.

loovtöö esitlemisele: esitluse ülesehitus, kõne tempo, esitluse näitlikustamine, kontakt kuulajatega