Õpilasesinduse liikmed 2023/2024. õa

Mirell Kärp  – president
Kätrin Kazlauskas  – asepresident
Riti Põder
Karolin Mässak
Marii Soosalu
Maribel Kazlauskas
Sandra-Eliise Raasik
Kert Kazlauskas
Marten Saul

ROOSNA-ALLIKU PÕHIKOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

1. Üldsätted

1.1 Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on Roosna-Alliku Põhikooli (edaspidi kool) õpilaskonna vabatahtlik esindus, mille koosseisu moodustavad 6.-9. klassi õpilased vabatahtlikkuse alusel.

1.2 ÕE koosseis moodustatakse igal aastal septembrikuus klasside poolt esitatud õpilastest.

1.3 ÕE valib oma liikmete hulgast presidendi ja asepresidendi.

1.4 ÕE juhindub oma tegevuses ja otsuste vastuvõtmisel ÕE põhimäärusest, kooli põhimäärusest ja Eesti Vabariigi seadusandlusest.

1.5 Kõik ÕE liikmed on vastutavad ÕE otsuste täitmise eest.

2. Eesmärgid

2.1 Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele, info levikule.

2.2 Järgida ja edendada kooli traditsioone.

2.3 Tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees.

2.4 Väljendada ja kaitsta õpilaste seisukohti ja seaduslikke õigusi.

2.5 Kujundada konkreetseid ja üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate ja kooli juhtkonnaga.

2.6 Aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.

2.7 Organiseerida koolisiseseid üritusi.

3. Õigused

3.1 Valida oma esindajad, kes esindavad kooli õpilaskonda kooli hoolekogus.

3.2 Teha ettepanekuid kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule kõigis koolielu puudutavates küsimustes.

3.3 Saada koolilt abi oma eesmärkide saavutamiseks.

3.4 Eesmärgistatult viia läbi küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt teha ettepanekuid.

3.5 Luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui ka välismaal.

3.7 Esindada kooliõpilaste huve kolmandate isikute ees ja teistes organisatsioonides.

3.8 Algatada ettevõtmisi oma tegevuse arendamiseks.

3.9 Algatada ja korraldada üritusi.

4. Kohustused

4.1 ÕE kaitseb objektiivselt õpilaste huve erinevate instantside ees.

4.2 ÕE liikmed tagavad ÕE töö järjepidevuse.

4.3 ÕE järgib kooli sisekorra eeskirju ja põhimäärust, peab kinni õpilasesinduse ja kooli juhtkonna vahelistest kokkulepetest.

4.4 Vastutab enda korraldatud ürituste eest.

5. Töökord

5.1 ÕE juhatuse liikmed valitakse üheks aastaks.

5.2 ÕE tegevust juhib president, teda asendab vajadusel asepresident.

5.3 ÕE koosolekud toimuvad reedeti 10.40 või vastavalt kokkuleppele vähemalt 1 kord kuus.

5.4 Koosolekud protokollitakse.

5.5 Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 50 % ÕE liikmetest.

5.6 Koosolekuid viib läbi ÕE president, asepresident või huvijuht.

5.7 ÕE korralise koosoleku planeerib ÕE president.

5.8 Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui selleks on tekkinud kiireloomuline vajadus.

Erakorralisi koosolekuid võib kokku kutsuda ÕE president, asepresident, huvijuht või kooli juhtkond.

5.9 ÕE dokumendid kuuluvad säilitamisele ja neid hoitakse huvijuhi ruumis.

5.10 ÕE president esindab vajadusel õpilaskonda aktustel, vastuvõttudel, kooli juhtkonna nõupidamistel ning õppenõukogus.

5.11 Koosolekutel võib ÕE presidendi loal teatud probleemi arutamisel osaleda ka õpilane, kes ei kuulu õpilasesindusse.

7. ÕE tegevuse lõpetamine

7.1 ÕE tegevuse lõpetamine toimub ÕE otsuse alusel, millest informeeritakse kooli direktorit.

ÕE põhimäärus on kehtestatud 12.01.2011 direktori käskkirjaga nr 1.1-2/2.2.

Põhimäärust muudeti 3. novembril 2015, nimetades õpilasaktiivi ümber õpilasesinduseks.

Põhimäärust muudeti 17. septembril 2021 – Igal sügisel valitakse õpilasesinduse president ja asepresident. Nad osalevad kooli hoolekogu koosolekutel.