Täna andis Margo Tammepõld 6. klassi õpilastele esmaabi loengut. Loengu eesmärk oli õpetada lastele eakohaseid esmaabivõtteid ja käitumist kannatanu abistamisel.

Õpiväljundid
Kursusel osaleja:
· Saab aru, millised tegevused võivad tekitada trauma
· Oskab käituda olukorras, kui keegi on saanud vigastada
· Oskab anda esmaabi ja kasutada esmaabivahendeid

Õppe sisu
Loengu teemad:
· Verejooksude olemus ja peatamise võtted
· Põletused, külma- ja kuumakahjustused
· Liigesevigastus
· Teadvuseta inimese abistamine