Õpilasaomavalitsus

Õpilasaomavalitsuse liikmed 2020/2021 õa

Gertu Liidemann – president

Miia Soosalu – asepresident, protokollija

Kätrin Kazlauskas

Mirell Kärp

Gerda Sillamaa

Keidi Eha

Keiti-Marii Õun

Sandra Arumäe

Annika Nemvalts

 

ROOSNA-ALLIKU PÕHIKOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIKIRI

1. Üldsätted

1.1 Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on Roosna-Alliku Põhikooli (edaspidi kool) õpilaskonna vabatahtlik esindus, mille koosseisu moodustavad 6.-9. klassi õpilased vabatahtlikkuse alusel.

1.2 ÕE koosseis moodustatakse igal aastal septembrikuus klasside poolt esitatud õpilastest.

1.3 ÕE juhindub oma tegevuses ja otsuste vastuvõtmisel ÕE põhimäärusest, kooli põhimäärusest ja Eesti Vabariigi seadusandlusest.

1.4 Kõik ÕE liikmed on vastutavad ÕE otsuste täitmise eest.

1.5 ÕE juhatusse kuuluvad ÕE president, asepresident ja protokollija.

2. Eesmärgid

2.1 Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele, info levikule.

2.2 Järgida ja edendada kooli traditsioone.

2.3 Tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees.

2.4 Väljendada ja kaitsta õpilaste seisukohti ja seaduslikke õigusi.    

2.5 Kujundada konkreetseid ja üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate ja kooli juhtkonnaga.

2.6 Aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.

2.7 Organiseerida koolisiseseid üritusi.

3. Õigused

3.1 Valida oma esindaja, kes esindab kooli õpilaskonda Roosna-Alliku Põhikooli    

hoolekogus teemakohaste küsimuste arutelul.

3.2 Teha ettepanekuid kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule kõigis koolielu puudutavates küsimustes.

3.3 Saada koolilt abi oma eesmärkide saavutamiseks.

3.4 Eesmärgistatult viia läbi küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt teha ettepanekuid.

3.5 Luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui ka välismaal.

3.7 Esindada kooliõpilaste huve kolmandate isikute ees ja teistes organisatsioonides.

3.8 Algatada ettevõtmisi oma tegevuse arendamiseks.

3.9 Algatada ja korraldada üritusi.

4. Kohustused

4.1 ÕE kaitseb objektiivselt õpilaste huve erinevate instantside ees.

4.2 ÕE liikmed tagavad ÕE töö järjepidevuse.

4.3 ÕE järgib kooli sisekorra eeskirju ja põhimäärust, peab kinni õpilasesinduse ja kooli juhtkonna vahelistest kokkulepetest.

4.4 Vastutab enda korraldatud ürituste eest.

5. Töökord

5.1 ÕE juhatuse liikmed valitakse üheks aastaks.

5.2 ÕE tegevust juhib president, teda asendab vajadusel asepresident.

5.3 ÕE koosolekud toimuvad vastavalt kokkuleppele 1 kord kuus (vajadusel tihemini).

5.4 Koosolekud protokollitakse.

5.5 Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 50 % ÕE liikmetest.

5.6 Koosolekuid viib läbi ÕE president, asepresident või huvijuht.

5.7 ÕE korralise koosoleku planeerib ÕE president.      

5.8 Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui selleks on tekkinud kiireloomuline vajadus.

Erakorralisi koosolekuid võib kokku kutsuda ÕE president, asepresident, huvijuht või kooli juhtkond.

5.9 ÕE dokumendid kuuluvad säilitamisele ja neid hoitakse huvijuhi ruumis.

5.10 ÕE president esindab vajadusel õpilaskonda aktustel, vastuvõttudel, kooli juhtkonna nõupidamistel, hoolekogus ning õppenõukogus.

5.11 Koosolekutel võib ÕE presidendi loal teatud probleemi arutamisel osaleda ka õpilane, kes ei kuulu õpilasesindusse.

7. ÕE tegevuse lõpetamine

7.1 ÕE tegevuse lõpetamine toimub ÕE otsuse alusel, millest informeeritakse kooli direktorit.

ÕE põhimäärus on kehtestatud 12.01.2011 direktori käskkirjaga nr 1.1-2/2.2.

Põhimäärust muudeti 3. novembril 2015, nimetades õpilasaktiivi ümber õpilasesinduseks.